محصولات

ظروف فریـزری

پارچ آبخــوری

L-1
پارچ آبخوری سوپر شـفاف بورا
تعداد در بســـــــته : ۱۸عدد
L-2
پارچ آبخوری بزرگ شـفاف بورا
تعداد در بســـــــته : ۱۸ عدد
l-3
پارچ آبخوری متوسط شفاف بورا
تعداد در بســـــــــته : ۲۴عدد
l-4
پارچ آبخوری کوچک شـفاف بورا
تعداد در بســـــــــته : ۲۴ عدد
m-1
پارچ آبخوری سوپر رنگی بورا
تعداد دربســـــته : ۱۸عدد
m-2
پارچ آبخوری بزرگ رنگی بورا
تعداد دربســـــته : ۱۸عدد
m-3
پارچ آبخوری متوسط رنگی بورا
تعداد دربســــــــته : ۲۴ عدد
m-4
پارچ آبخوری کوچک رنگی بورا
تعداد دربســـــــته : ۲۴ عدد
J-1
پارچ آبخوری سوپر چاپدار بورا
تعداد در بسته : ۱۸ عدد
J-2
پارچ آبخوری بزرگ چاپدار بورا
تعداد در بسته : ۱۸ عدد
J-3
پارچ آبخوری متوسط چاپدار بورا
تعداد در بسته : ۲۴عدد
J-4
پارچ آبخوری کوچک چاپدار بورا
تعداد در بسته : ۲۴ عدد

کاسـه های گرد

K-1
کاسه گرد هلنا شـماره ۴
تعداد در بســـــــته : ۱۸ عدد
K-2
کاسه گرد هلنا شـماره ۳
تعداد در کارتن : ۱۸ عدد
K-2
کاسـه گرد هلنا شـماره ۲
تعداد در کارتن : ۲۴ عدد
K-3
کاسـه گرد هلنا شـماره ۱
تعداد در کارتن : ۴۸ عدد

سینی

رخت آویز

ch-01
رخت آویــــــز دیواری ۴ قلاب تیانا
تعـــداد در کارتن : ۲۴ عــــدد
ch-02
رخت آویـــــــز دیواری ۳قلاب تیانا
تعــــــداد در کارتن : ۲۴ عـــــــدد
ch-03
رخت آویزهای دیواری و پشت دری
۳،۴،۵ قلاب
ch-04
رخت آویــــز دیواری ۵ قلاب تیانا
تعـــداد در کارتن : ۲۴ عــــدد

گیـــــــره لباس

انــــــار دون کن

an-002
اناردون کن سیلیکون دار بتا
تعــداد در کارتن: ۲۴عـــدد
an-01
اناردون کن ســـــــــاده بتا
تعـــداد در کارتن: ۲۴عــــدد

جا مایع

jm-01
جا مایع کریســتال سارینا
تعـداد در کارتن : ۴۸عـدد
jm-02
جا مایع کریســتال سارینا
تعـداد در کارتن : ۴۸عـدد
Call Now Button